• Den exekutiva funktionen är en samling processer som ligger

  till grund för komplexa kognitiva aktiviteter, som planering

  och problemlösning. En uppdelning av funktionen görs mellan

  processerna: skifta, uppdatera och inhibera.

 • Skifta är det vi behöver göra när vi ska hålla olika processer igång

  samtidigt, utan att röra ihop dem eller bli låst och inte komma vidare.

  Många situationer i vardagen ställer krav på detta och personer med

  svårigheter i denna process kan röra ihop information eller bli passiv,

  då det tar för mycket energi.

 • Inhibering behövs när vi ska bromsa en impuls. Impulser kan uppstå

  antingen till följd av inre stimuli (en känsla) eller yttre stimuli (något

  vi ser eller hör). Personer som får svårigheter med inhibering blir ofta

  impulsiva och kan uppfattas som personlighetsförändrade.

 • Uppdatering innebär processen att kunna inkludera ny information i

  arbetsminnet för bearbetning. Det kan röra såväl verbal information

  som visuell. Detta behövs för att kunna planera, ta beslut och utföra

  handlingar adekvat. Vår hjärna måste ständigt ta hänsyn till ny

  information och ifall personen brister i detta riskerar personen att bli rigid i

  sina tankar, bli passiv och få svårt att tänka nytt.

Fick du svar på din fråga?